A DANUB.hu  webáruház reklamációs feltételei

1. Csak olyan árukat lehet reklamálni, amelyeket csak az eladótól vásároltak, és amelyek a vevő tulajdonát képezik.

2. Abban az esetben, ha a tulajdonjog még nem lett átruházva az eladóról a vevőre, az eladó a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a reklamációt  a Polgári Törvényköny 151. §-a alapján csak a teljes kifizetés után rendezheti. 

3. Ha a vevő fogyasztó (természetes személy, aki nem vállalkozása, foglalkoztatása vagy szakmája keretein belül jár el), az összes árura 24 hónapos garancia vonatkozik, hacsak az áruknál  nincs másképp feltüntetve, és az eljárás összhangban van a fogyasztóvédelmi törvénnyel és a Polgári Törvénykönyvvel. Ha a vevő nem fogyasztó, a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapjén kell eljárni és a jótállási idő 1 év. A jótállási idő az áru átvételének napjától számítódik.

4. A vevő köteles haladéktalanul, közvetlenül a hiba megállapítása után panaszt tenni az eladónál.

5. A hibákért való felelősség nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket a következő használat okoz:

  • a. a hibát a vevő által okozott mechanikai károsodás okozta,
  • b. a termék nem megfelelő kezelése, a használati utasításban meghatározottaktól eltérő módon,
  • c.az áruk használata olyan körülmények között, amelyek nem felelnek meg azok nedvességtartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak az áruk természetes környezetében,
  • d. az áruk gondozásának és karbantartásának elhanyagolása,
  • e. áruk károsodása túlzott terhelés miatt,
  • f. az áru használáta, amely nincs összhangabn az áruk dokumentációjában meghatározott feltételekkel, műszaki előírásokkal, biztonsági előírásokkal vagy a garanciával.

6. A természeti katasztrófák által okozott hibák szintén nem tartoznak a hibákért való felelősség alá.

7. A hibákért való felelősség nem vonatkozik az áruk (vagy azok részeinek) általános kopására sem, amelyet az áruk használata okoz. Ezért a termék rövidebb élettartama nem tekinthető hibának és nem reklamálható.

8. Az reklamált árut a következő címünkre kell elküldeni: DANUB.hu, SHOP ZONE s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Eperjes de nem utánvéttel. Vagy személyesen elhozni. Az árukat megfelelő módon kell becsomagolni, hogy az áruk a szállítás során ne sérüljenek meg, ezért ajánlott ajánlott küldeményként vagy biztosított szállítmányként elküldeni az árut. Az áruhoz csatolni kell a vásárlási igazolás (számla) egy példányát, és javasoljuk a kitöltött Reklamációs űrlap mellékelését. A reklamációt kizárólag írásban (postai úton) vagy személyesen (nem e-mail formájában) kell elküldeni.

9. Az eladó megerősíti a reklamáció beérkezését, és megfelelő formában igazolást ad a vevőnek az áru reklamációjának benyújtásáról. A reklamáció benyújtásának napja az eladónak történő kézbesítés napja. Ha a visszaigazolást nem lehet azonnal átadni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció kezelésének igazolásával együtt át kell adni. A reklamáció kezelésének megerősítését írásban küldjük el.

10. Az eladó köteles a reklamáció kezelésének módját haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció benyújtásának napjától számított 3 napon belül meghatározni. Indokolt esetekben, különösen, ha az áruk komplex műszaki értékelésére van szükség legkésőbb a reklamáció benyújtásának napjától számított 30 napon belül. A reklamáció kezelésének módjának meghatározása után az eladó a reklamációt azonnal kezeli, indokolt esetben a reklamáció később is kezelhető. A reklamáció kezelésének ideje azonban nem lehet hosszabb, a reklamáció benyújtásának dátumától számított 30 napnál. A reklamációkezelés 30 napos határidejének lejárta után a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől és visszatérítjük neki az áru teljes összegét, vagy joga van az árukat újakra cserélni.

11. A vevő jogai a reklamáció benyújtásakor:

  • a. kijavítható hiba esetén a vevőnek joga van annak ingyenes, megfelelő és időben történő eltávolítására. A hiba eltávolításának módjáról az eladó dönt. A hiba kijavítása helyett a vevő kérheti a hibás termék hibátlan termékre történő cseréjét, ha azzal eladónak az áru árára vagy a hiba súlyosságára való tekintettel nem merülnek fel aránytalan költségek, 
  • helyrehozhatatlan hiba esetén, amely megakadályozza a tétel megfelelő célú felhasználását, a vevőnek joga van a tételt kicserélni, vagy elállni az adásvételi szerződéstől (pénzvisszatérítés).
  • c. a reklamációt akkor tekintik lezártnak, ha a panasztételi eljárás a reklamált áruk leadásával, cseréjével vagy az áru vételárának visszatérítésével, írásbeli felhívással vagy indokolt elutasítással zárul.

12. Az áru, illetve csomagolás sértetlenségét (az áru átvételénél az utasítás szerint) ellenőrizni kell az áru átvételénél, mivel az áruk szállítás közben megsérülhetnek, javasoljuk, hogy a vásárlók bontsák ki az árukat és vizsgálják meg azokat a futár jelenlétében. A aláírásával a futárnak kijelenti, hogy a csomagolás sértetlen.

13. Ezen a reklamációs feltételek az általános szerződési feltételek szerves részét képezik, és az eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa őket, a vevő előzetes értesítése nélkül.

14. Kapcsolattartó cím: DANUB.hu, SHOP ZONE s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov

Kelt: 2016. április 1-én, Eperjesen.